Microsoft Display Dock - Autorská práva a další upozornění

background image

Autorská práva a další upozornění

Prohlášení o shodě

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek HD-500 je ve shodě se základními požadavky a

dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

10

background image

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může

obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných

v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a

spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné

další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel.

Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo

ukončit jeho platnost.
V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích

poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné,

následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.
Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze

po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou

neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků

popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.
Upozornění úřadu FCC/Industry Canada
Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat

následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré

zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu

transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny

společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15

pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v

domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a

používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při

určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a

televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu

tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.

O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
USB-C

is a trademark of USB Implementers Forum.

*Pro některé funkce sady Office je nutné předplatné sady Office 365 (prodává se samostatně). Způsob práce

a dostupnost se může lišit podle aplikací, zařízení či trhu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

11