Microsoft Display Dock - Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

background image

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette HD-500 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

bestemmelser i direktiv 2004/108/EF.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

10

background image

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne

enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre

lande. Afvigelser fra loven er forbudt.
Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning,

stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende

garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller

indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det

tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobile

licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige,

hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del

af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter.

Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden

forudgående varsel.
Meddelelse fra FCC/Industry Canada
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af

enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden

skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere

oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af

Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i

FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold

til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at

der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio-

eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren

afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
USB-C

is a trademark of USB Implementers Forum.

*Der kræves et Office 365-abonnement (sælges separat) til visse Office-funktioner. Brugeroplevelse og tilgængelighed

varierer efter app, enhed og marked.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

11