עזרה Microsoft Display Dock

background image

ךירדמ

שמתשמל

Display Dock

הסריג

1.0

HE

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

3

תודוא

רזיבא

הרשעהה

ךלש

4

םישקמ

םיקלחו

5

רוביח

רזיבאה

גצל

קפסלו