Microsoft Display Dock - מידע בטיחותי חיוני – מטען/סוללה

background image

םיינורטקלאהו

ףוסיאל

דרפנ

םותב

ייח

םירצומה

.

לא

ךילשת

םירצומ

הלא

חפל

הפשאה

ינוריעה

ליגרה

:

חק

םתוא

רוזחימל

.

תלבקל

עדימ

תודוא

תדוקנ

רוזחימה

הבורקה

רתויב

ךילא

,

הנפ

תושרל

ףוסיא

הפשאה

תימוקמה

,

וא

רקב

תבותכב

www.microsoft.com/mobile/support/.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

םינייפאמה

םייתביבסה

לש

ןקתהה

,

האר

www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

עדימ

תודוא

הללוסה

ןעטמהו

ןעט

תא

ןקתהה

תועצמאב

ןעטמ

AC-100

.

Microsoft Mobile

היושע

רצייל

םימגד

םיפסונ

לש

תוללוס

וא

םינעטמ

םינימזה

רובע

ןקתה

הז

.

עדימ

יתוחיטב

ינויח

-

ןעטמ

/

הללוס

ןעטמ

ענמ

הסינכ

לש

םימ

וא

תוחל

ןעטמל

.

קחרה

ותוא

תורוטרפמטמ

תוינוציק

,

המגודל

,

דיל

רוטאידר

וא

רונת

םח

,

וא

הפישח

שמשל

.

קחרה

ותוא

תורנמ

םיקלוד

,

תוירגיס

וא

םירגיס

םיקולד

,

הבהל

היולג

ילוכו

.

ענמיה

תלפהמ

םימצע

לע

ןעטמה

.

ענמיה

תזתהמ

םילזונ

,

תוברל

תוצמוח

,

וילע

.

רבח

תא

ןעטמה

קר

םיעקשל

םיקפסמה

תא

תמר

חתמה

תנמוסמה

וילע

.

ידכ

ןיטקהל

תא

תנכס

קזנה

לבכל

ילמשחה

,

לא

קתנת

תא

ןעטמה

עקשהמ

לע

-

ידי

תכישמ

לבכה

.

זוחא

ןעטמב

ומצע

ךושמו

ותוא

ךותמ

עקשה

.

אדו

לבכהש

בתונמ

ןפואב

הזכ

וניאש

לולע

םורגל

הכירדל

וא

הדיעמ

וילע

.

הרהזא

:

םלועל

ןיא

ףילחהל

תא

לבכה

וא

עקתה

םיקלחב

אל

םיירוקמ

.

רוביח

יוקל

לולע

םורגל

תולמשחתהל

.

©

2015

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

10

background image

רומש

דימת

תא

קספמ

םרזה

ילמשחה

בצמב

הדובע

ןיקת

.

תעב

שומיש

לבכב

ךיראמ

,

אדו

הקראההש

ךותב

לבכה

תאצמנ

בצמב

הדובע

ןיקת

.

שמתשה

קר

ךותב

םינבמ

םלועלו

אל

םוקמב

ףושחה

שמשל

,

םשג

המודכו

.

הללוס

הרהזא

:

הנכס

!

הפלחה

היוגש

הלולע

םורגל

ץוציפל

הללוסה

.

ףלחה

קר

הללוסב

תירוקמ

לש

Microsoft Mobile

.

תויוכז

םירצוי

תועדוהו

תופסונ

תרהצה

תומיאת

Microsoft Mobile Oy

הריהצמ

תאזב

יכ

רצומ

HD-500

הז

םאות

תושירדל

תובייחמה

םיאנתלו

םייטנוולר

םירחא

היחנהב

2004/108/EC

.

תונימז

םירצומה

היושע

תונתשהל

םאתהב

רוזאל

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קוושמה

ךלש

.

ןקתה

הז

יושע

ליכהל

םירמוח

,