Microsoft Display Dock - Održavanje uređaja

background image

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačom i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem

oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.

Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.

Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj.

Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći

do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.

Ne otvarajte uređaj.

Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.

Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.

Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način

potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja

mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati svoje proizvode na web-stranici

www.microsoft.com/mobile/recycle.
Simbol precrtane kante za smeće

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi

električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte

te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za

recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.microsoft.com/mobile/support/. Dodatne

informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.