Microsoft Display Dock - Copyrights en andere vermeldingen

background image

Copyrights en andere vermeldingen

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product HD-500 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere

relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

10

background image

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving

betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke

recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit

document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen

tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar

licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige

bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van

continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen

en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.
Mededeling FCC/Industry Canada
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De

werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken

en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg

kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of

aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om

met deze apparatuur te werken tenietdoen.
Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15

van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke

interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan,

indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie

veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U

kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze

waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst,

dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
USB-C

is a trademark of USB Implementers Forum.

*Voor sommige Office-functies is een Office 365-abonnement vereist (apart verkrijgbaar). De ervaring en

beschikbaarheid verschilt per app, apparaat en markt.

© 2015 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

11