Microsoft Display Dock - Telif hakları ve diğer uyarılar

background image

Telif hakları ve diğer uyarılar

Uygunluk Bildirimi

Microsoft Mobile Oy, bu HD-500 ürününün 2004/108/EC sayılı Direktifin esas șartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun

olduğunu beyan eder.

© 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır.

10

background image

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değișebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza bașvurun. Bu cihaz, Amerika Birleșik

Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir.

Kanunlara aykırı değișiklik yapılamaz.
İșbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dıșında, ticari olarak

satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak

șartıyla, ișbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti

verilmemiștir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değișiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını

saklı tutar.
Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda,

meydana gelme nedeni ne olursa olsun olușabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızi, netice

kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde

yeniden olușturulamaz, bașka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelișim politikası

izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın

değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.
FCC/Industry Canada bildirimi
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dıșı RSS standartlarına uygundur. Așağıdaki iki șarta

bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girișimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen șekilde çalıșmasına

neden olabilecek girișimler de dahil olmak üzere tüm girișimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/

oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değișiklikler veya

modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Not: Bu cihaz test edilmiș ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun șekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu

belirtilmiștir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girișimlere karșı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıștır. Bu

cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletișimine zarar

verebilir. Ancak, girișimin belirli bir kurulum biçiminde olușmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya

televizyon sinyal alımında zararlı girișimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlașılabilir),

kullanıcının așağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girișimi ortadan kaldırması önerilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiștirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.

Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
USB-C

is a trademark of USB Implementers Forum.

Üretici Firma
Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

*Bazı Office özellikleri için Office 365 aboneliği (ayrı satılır) gerekir. Deneyim ve kullanılabilirlik uygulamaya, cihaza ve

pazara göre değișiklik gösterir.

© 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır.

11