Microsoft Display Dock - Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

background image

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Tuyên bố về sự Phù hợp

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm HD-500 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy

định có liên quan khác của Chỉ thị 2004/108/EC.
Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ.

Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu

của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.
Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo hiện trạng”. Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất

kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương

mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft

Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất

kỳ bên cấp lixăng nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn

thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây

ra như thế nào.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

10

background image

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức

nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển

không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô

tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.
Thông báo của FCC/Bộ Công thương Canada
Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công

nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại

phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết

thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không

được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.
Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15

thuộc Bộ Qui Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong

việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được

lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên,

không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho

việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc

phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.

Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.

Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.

Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

HDMI và Biểu tượng HDMI là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC.
USB-C

là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Cần có đăng ký thuê bao Office 365 (được bán riêng) cho một số tính năng Office. Trải nghiệm và tính sẵn có khác nhau,

tùy thuộc vào ứng dụng, thiết bị và thị trường.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

11